October 1

Family

Family Tu


一、        (jiā)(tíng)/(jiā)() family/ clan

二、        ()(ba),()(qīn)(父親) father

三、    ()(),()(qīn)(母親)  mother

四、    ()(),()() (爺爺) grandfather (paternal)

五、    ()(),(nǎi)(nǎi) grandmother (paternal)

六、    (wài)(gōng),(lǎo)()(老爺)  grandfather (maternal)

七、  (wài)(),(lǎo)(lao)   grandmother (maternal)

八、    ()()/(xiōng)()  older brother/ brother

九、    ()()   younger brother

十、    (jiě)(jiě)(姊姊)/ (jiě)(mèi) older sister/sister

十一、(mèi)(mèi)(妹妹)    younger sister

十二、(yīng)(ér)(嬰兒)(bǎo)(bǎo) baby

十三、(nán)(hái) boy

十四、()(hái)    girl
F1
F2
F3
F4


Copyright © 2014. All rights reserved.

Posted 2010-10-01 by huahuafun in category Family