Monthly Archives: October 2020媽媽: 大文,來吃早飯。
Māma: Dà Wén, lái chī zǎofàn

大文: 今天早飯有什麼?
Dà Wén: jīntiān zǎofàn yǒu shénme?

媽: 有牛奶、麵包,還有水果
Māma: yǒu niúnǎi, miànbāo, hái yǒu shuǐguǒ

大文: 我還要喝果汁。
Dà Wén: Wǒ hái yào hē guǒzhī.