Monthly Archives: January 2021

Vocabulary List:
* dragon dance (舞龍): wǔ lóng
* dragon (龍): lóng
* lion (獅): shī
* lion dance (舞獅) shī wǔ
* Chinese New Year (中國新年): zhōng guó xīn nián
* Mandarin orange (橘子): júzi
* red envelope (紅包): hóng bāo
* fish (魚): yú
* chopsticks (筷子): kuàizi
* Happy New Year (新年快樂) xīn nián kuài lè