Lesson Nine – Where are the toys? (Text)


L9_dialogue


文文,我的玩具在哪裡?(Wén Wén ,wǒde wánjù zài nǎlǐ ?)
Wen Wen, whare are the toys?


在桌子上面吧!(zài zhuōzi shàng miàn ba !)
It's probably on the table.


桌子上面、下面都沒有。 (zhuōzi shàng miàn 、xià miàn dōu méiyǒu)
It's not on the table or under the table.


你的房間裡面呢?(nǐde fáng jiān lǐmiàn ne ?)
How about (inside) your room?


也沒有。(yě méi yǒu.)
Not (in there), either.


你去沙發後面找一下 (nǐ qù shāfā hòumiàn zhǎo yīxià)
(Why don't) you go check behind the sofa.