P.E.Trudeau Tuesday Program ( April 2 , 2019)

各位亲爱的同学:你们好!

今天我们要进行期末考试前的总复习。主要有:

1:《金句》;2;《弟子规》3: 中国文化:天干 地支 生肖  唐诗(过故人庄)(无题)4:汉语拼音 5:课文

金句主要有:

() (cùn) (guāng) (yīn) () (cùn) (jīn)(cùn) (jīn) (nán) (mǎi) (cùn) (guāng) (yīn)

(shǎo) (zhuàng) () () ()(lǎo) () () (shāng) (bēi)

(shū) (shān) (yǒu) () (qín) (wéi) (jìng)(xué) (hǎi) () () () (zuò) (zhōu)

(shǎo) (nián) () (zhī) (qín) (xué) () (lǎo) (lái) (fāng) (huǐ) () (shū) (chí)

(shū) (dào) (yòng) (shí) (fāng) (hèn) (shǎo)(shì) (fēi) (jīng) (guò) () (zhī) (nán)

(qiān) () (zhī) (xing)(shǐ) () () (xià)

(yán) () () ()(kuān) () (dài) (rén)

(qiáng) (zhōng) () (yǒu) (qiáng) (zhōng) (shǒu)() (xiàng) (rén) (qián) (mǎn) () (kuā)

(jìng) (zuò) (cháng) () () (guò)(xián) (tán) () () (rén) (fēi)

()(yào) (yīn) (shàn) (xiǎo) (ér)() (wéi)() (yào) (yīn) (è) (xiǎo) (ér) (wéi) (zhī)

(rén) (xīn) (de) (sān) (bǎo)(zhēn) (shí)   (shàn) (liáng)   (kuān) (róng)

(xué) () (de) (sān) (bǎo):  (líng) (tīng)   (jiē) (shòu)   () (wéi)

(shuō) (huà) (de) (sān) (bǎo)(qǐng) (xiè) (xiè)(duì) () ()

(chù) (shì) (de) (sān) (bǎo):  (qiān) ()  () (mào)  (zàn) (tàn)

(zàn) (měi) () (huā) (xiāng)(fēn) (fāng) (ér) () (rén)

(zhù) (rén) () (dōng) (yáng)(shì) (shí) (ér) (wēn) (nuǎn)

(xìn) (xīn) () (zhōu) (háng)(chéng) (fēng) (ér) () (làng)

() (wàng) () (mǎn) (yuè)(míng) (liàng) (ér) (měi) (hǎo)

(liáng) (yán) () () (sān) (dōng) (nuǎn)(è) () (shāng) (rén) (liù) (yuè) (hán)

(zhōng) (yán) () (ěr) () () (háng)(liáng) (yào) () (kǒu) () () (bìng)

() (shuǐ) (mo) (wàng) (jué) (jǐng) (rén) (shǎng) (huā) (ying) (xiè) () (huā) (rén)

 希望大家好好复习,下周考出好的成绩。

李老师

4 thoughts on “P.E.Trudeau Tuesday Program ( April 2 , 2019)

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *