P.E.Trudeau Wednesday Program ( April 10 , 2019)

各位亲爱的同学:你们好!

今天我们要进行期末考试前的总复习。主要有:

1:《金句》;2;《弟子规》3: 中国文化:天干 地支 生肖  唐诗(过故人庄)(无题)4:汉语拼音 5:课文

金句主要有:

 cùn guāng yīn  cùn jīncùn jīn nán mǎi cùn guāng yīn

shǎo zhuàng   lǎo   shāng bēi

shū shān yǒu  qín wéi jìngxué hǎi    zuò zhōu

shǎo nián  zhī qín xué  lǎo lái fāng huǐ  shū chí

shū dào yòng shí fāng hèn shǎoshì fēi jīng guò  zhī nán

qiān  zhī xingshǐ   xià

yán   kuān  dài rén

qiáng zhōng  yǒu qiáng zhōng shǒu xiàng rén qián mǎn  kuā

jìng zuò cháng   guòxián tán   rén fēi

yào yīn shàn xiǎo ér wéi yào yīn è xiǎo ér wéi zhī

rén xīn de sān bǎozhēn shí   shàn liáng   kuān róng

xué  de sān bǎo:  líng tīng   jiē shòu    wéi

shuō huà de sān bǎoqǐng xiè xièduì  

chù shì de sān bǎo:  qiān    mào  zàn tàn

zàn měi  huā xiāngfēn fāng ér  rén

zhù rén  dōng yángshì shí ér wēn nuǎn

xìn xīn  zhōu hángchéng fēng ér  làng

 wàng  mǎn yuèmíng liàng ér měi hǎo

liáng yán   sān dōng nuǎnè  shāng rén liù yuè hán

zhōng yán  ěr   hángliáng yào  kǒu   bìng

 shuǐ mo wàng jué jǐng rén shǎng huā ying xiè  huā rén

 %E