Buddhist Song – Bathing of the Buddha | 《浴佛歌》

source:Published on May 10, 2014
Buddhist Song – Bathing of the Buddha | 《浴佛歌》
词:星云大师 曲:黄贾杰 演唱:曾国珲 制作:彭学斌@口袋音乐

品格教育

您認為品格教育應該包括那一些?

智慧、 正義自制、愛、剛毅、積極正向、刻苦耐勞、正直、感恩、謙遜等

而小學生至少應該從小就培養下列品德,還有那一項您認為包括在內?

禮貌、感恩、友善、尊重誠實

 

年終假期作業

gè wèi tóng xué 
各位同學
shǔ jià lái le 。 zài guò jǐ xīng qī 2 0 1 5 nián lái dào le , nǐ jīn nián xué huì le duō shǎo zhōng wén 。
暑假來了。    再過幾星期 2015 年來到了,                   你今年學會了多少中文。                              
     
 zài jià qī zhōng bǎ “ yàn shī ” bèi qǐ lái

 在假期中把“    燕詩” 背起來, 

 zuì hòu , jīn nián tīng lhe hěn duō gù shì , 
  最後,今年聽了很多故事,

xuǎn yí gè gù shì bǎ tā de gù shì nèi róng xiě xià lái 。

選一個故事把它的故事內容寫下來。

míng nián lái shàng kè de shí hòu , bǎ zhè xiē zuò yè jiāo gěi nǐ men  

 明年來上課的時候  ,   把這些作業交給你

de lǎo shī 
的老師.      

*********三好週記 , 還是每星期要寫一篇**************

井底之蛙

 

                                                                           source:  Youtube Houzi8888

三好週記

燕詩 作者:白居易

   
liáng  shàng  yǒu  shuāng  yàn , piān   piān xióng yǔ cí 
梁      上        有     雙          燕,    翩     翩     雄    與 雌
xián  ní  liǎng chuán jiān , yì  cháo  sheng  sì  ér 
銜      泥  兩      椽      間,      一 巢      生    四  兒
sì   ér    rì  yè   cháng , suǒ  shí  sheng   zī   zī 
四  兒  日   夜  長,            索    食   聲      孜    孜
qīng chóng  bú yì   bǔ , huáng kǒu wú  bǎo qī 
青     蟲       不 易  捕,     黃      口     無  飽   期
zuǐ  zhǎo  suī  yù  bì , xīn   lì  bù   zhī   pí 
嘴  爪     雖    欲 弊,     心   力   不    知  疲
xū  yú  shí lái wǎng , yóu kǒng cháo zhōng jī 
須   臾    十 來  往,       猶    恐    巢    中      飢
xīn  qín  sān  shí  rì , mǔ  shòu  chú  jiàn  féi 
辛   勤    三   十 日,     母     瘦    雛    漸    肥
nán  nán  jiào  yán yǔ , yì  yì  shuā   máo  yī 
喃   喃     教    言   語,    一  一   刷      毛    衣
yí   dàn  yǔ  yì  chéng , yǐn   shàng   tíng  shù zhī 
一   旦    羽  翼   成,       引      上        庭   樹   枝
jǔ   chì   bù   huí  gù , suí fēng  sì   sàn  fēi 
舉   翅    不   回   顧,     隨  風      四   散  飛
cí   xióng  kōng   zhōng  míng , sheng  jìn   hū   bù  guī 
雌   雄       空         中       鳴,      聲       盡    呼   不   歸
què   rù  kōng  cháo  lǐ , zhōu   jiū  zhōng yè  bēi 
卻     入     空      巢   裡,  啁      啾    終     夜   悲
yàn  yàn  ěr  wù  bēi , ěr   dāng    fǎn  zì   sī 
燕     燕    爾   勿  悲,   爾     當       反  自  思
sī   ěr   wèi   chú  rì , gāo   fēi  bèi   mǔ  shí 
思   爾     為    雛   日,  高     飛    背   母    時
dāng  shí  fù  mǔ  niàn , jīn   rì   ěr   yīng  zhī 
當      時    父  母     念,    今   日  爾    應     知
 
 

父親節卡片

 

   

 

8月23日回家作業

mdbg Chinese –English dictionary

Dear Students,

Convenient and comprehensive Chinese<–>English dictionary.  it can be found in the box of 學習小工具–mdbg dictionary  at the left handside of the blog . 

http://www.mdbg.net/chindict/chindict.php  

一班人沒喝完一壺水

次世界時候,美國森豪的一班人,陷在敵人— 德國軍隊的後邊兒了。因為他們打了五,所以大家都很疲乏,並又餓又肚子還可以忍渴得實在受。

  班長從腰帶上解他的水壺他們幾個人最後的一壺水。班長打水壺蓋子水潤潤嘴,然後水壺遞給副沒喝就遞給排頭壺水,從排頭起,一個個的傳排尾排尾水壺交到班手裡。

  班長打開壺蓋子一看壺水是滿滿他的眼淚忍來了大家說:「諸位兄弟們,我大家都渴得不得了,是剛才這一壺水,沒有肯喝一口。這種行動,證明了我們這一班人自私、能合作。憑這一點,就以保證咱們這班人出敵人,安全的歸隊