Woodbine~ 2014-6-7 表演之曲目

 

白浪滔滔我不怕
bái làng tāo tāo wǒ bú pà
掌起舵兒往前划
zhǎng qǐ duó ér wǎng qián huá
撒網下水到漁家
sǎ wǎng xià shuǐ dào yú jiā
捕條大魚笑哈哈
bǔ tiáo dà yú xiào hā hā
嗨喲依喲依喲哼嗨喲
hài yōu yī yōu yī yōu hēng hài yōu
嗨喲依喲依喲哼嗨喲
hài yōu yī yōu yī yōu hēng hài yōu
嗨喲依喲依喲哼嗨喲
hài yōu yī yōu yī yōu hēng hài yōu
嗨喲依喲依喲哼嗨喲
hài yōu yī yōu yī yōu hēng hài yōu

 

*************************************************************

 

慈母手中線
cí mǔ shǒu zhōng xiàn
遊子身上衣
yóu zi shēn shàng yī
臨行密密縫
lín xíng mì mì féng
意恐遲遲歸
yì kǒng chí chí guī
誰言寸草心
shéi yán cùn cǎo xīn
報得三春暉
dào dé sān chūn huī

 


*************************************************************

少 小 離 家 老 大 回 ,

shào xiǎo lí jiā lǎo dà huí ,  

鄉 音 無 改 鬢 毛 衰 。

xiāng yīn wú gǎi bìn máo cuī .  

兒 童 相 見 不 相 識 ,

ér tóng xiāng jiàn bù xiāng shì ,  

 笑 問 客 從 何 處 來 。

xiào wèn kè cóng hé chù lái . 

 

*************************************************************

好一朵美麗的茉莉花
hǎo yì duǒ měi lì de mò lì huā
好一朵美麗的茉莉花
hǎo yì duǒ měi lì de mò lì huā
芬芳美麗滿枝椏
fēn fāng měi lì mǎn zhī yǎ
又香又白人人誇
yòu xiāng yòu bái rén rén kuā
讓我來將你摘下
ràng wǒ lái jiāng nǐ zhāi xià
送給別人家
sòng gěi béi rén jiā
茉莉花呀 茉莉花
mò lì huā ya mò lì hu
ā

 

*************************************************************

 

江南可採蓮,
jiāng nán kě cǎi lián
蓮葉何田田,
lián yè hé tián táin
魚戲蓮葉間;
yú xì lián yè jiān
魚戲蓮葉東,
yú xì lián yè dōng
魚戲蓮葉西,
yú xì lián yè xī
魚戲蓮葉南,
yú xì lián yè nán
魚戲蓮葉北。
yú xì lián yè běi