April/15 /2014

本周教学内容:

一。 我的身体:眼  耳  口  鼻  

                    肩膀  膝  脚趾

二。 唱歌学华语: 祝愿歌

三。 会话: 你在做什么?

            我在读书。(唱歌   写字  跳舞   睡觉)


家庭功课:

一。 练习读熟我的身体。

二。 练习唱祝愿歌 

 

Mar / 18 / 2014

本周教学内容:

一。 复习会话及教室常用语。

二。 复习认字: 马  牛 羊  鱼  鸟  草

三.   认新字: 黄  红  黑   白  绿  蓝

四.   朗读童诗并涂上颜色

 

家庭功课:

一. 练习写字  (黄  红  黑   白  绿  蓝)

二. 背童诗

 

 

 

Feb / 25 /2014

本周教学内容:

一。认字: 马  牛  羊  鱼   虫  草

               笔画  笔顺练习 

二.  课堂活动: 找动物

三.  集体朗诵练习: 她像 

 

家庭功课:

一. 每个生字各写一行 

二. 背熟 朗诵:她像