You can download here: Zhuyin to Hanyu Pinyin Table 注音拼音對照表.pdf

Zhuyin to Hanyu Pinyin Table  注音拼音對照表

Comments are closed.