Monthly Archives: April 2022

1.
文文: 我想吃漢堡跟薯條,我們可不可以出去吃?
I want to eat hamburgers and fries. Can we go out to eat?
Wǒ xiǎng chī hànbǎo gēn shǔtiáo ,wǒmen kě bù kě yǐ chū qù chī ?


2.
媽媽: 今天先在家吃,週末再出去吃吧!今天晚餐想吃什麼?
Let's eat at home first today. We will go out to eat on the weekend, ok? What would you like to eat for dinner today?
Jīntiān xiān zài jiā chī ,zhōu mò zài chū qù chī ba !Jīntiān wǎn cān xiǎng chī shénme ?