(Sing and Learn Chinese) 我們祝你聖誕快樂 wǒmen zhù nǐ shèng dàn kuài lè (We Wish You a Merry Christmas)

https://youtu.be/x5mHIYYJwyY

vocabulary:
祝 zhù : wish
聖誕節 shèng dàn jiē : Christmas Day
新年 xīn nián : new year
快樂 kuài lè : happy
消息 xiāo xī : news
帶給 dài gěi : bring (something) to

我們祝你聖誕快樂 wǒmen zhù nǐ shèng dàn kuài lè

Leave a Reply