Lesson Five – I Like Summer (Text)

ScrShot5_1

今天很冷 jīntiān hěn lěng (It's very cold today.)

我也覺得有ㄧ點冷 wǒ yě jiào dé yǒu yidiǎn lěng (I think it's a bit cold, too.)

我不喜歡冬天 wǒ bù xǐhuān dōngtiān ( I don't like winter. It's too cold in winter.)

我喜歡夏天 wǒ xǐhuān xiàtiān (I like summer.)

可是夏天太熱了! kěshì xiàtiān tài rè le !(But it's too hot in summer.)