Daily Archives: 12/17/2021

https://youtu.be/x5mHIYYJwyY

vocabulary:
祝 zhù : wish
聖誕節 shèng dàn jiē : Christmas Day
新年 xīn nián : new year
快樂 kuài lè : happy
消息 xiāo xī : news
帶給 dài gěi : bring (something) to

我們祝你聖誕快樂 wǒmen zhù nǐ shèng dàn kuài lè