September 2

Feeling & physical conditions

一           (jiàn)(kāng)      Healthy

二            (shēng)(bìng)      To fall sick

三            (lèi)         Tired

四            (kùn)(睏)    Sleepy

五            (máng)          Busy

六            ()(熱)    Hot

七            (lěng)                Cold

八            饿(è)(餓)    Hungry

九            (bǎo) (飽) Full

十            ()                Thirsty

十一       (gāo)(xìng)(高興)       Happy

十二   (shāng)(xīn) (傷心)/(bēi)(shāng) Sad

十三    (shēng)()(生氣)       Angry

Feeling & Ph


Copyright © 2024. All rights reserved.

Posted 2004-09-02 by huahuafun in category Feeling