December 1

Occupation Song

(zhí)()()/職業歌Occupation

我的爸爸是工人,My Dad is a worker.
我的媽媽是醫生。My Mom is a doctor.
他的爸爸是老師。His Dad is a teacher.
他的媽媽是護士。His Mom is a nurse.
我和妹妹是學生。My little sister and I are students.
我們都是好學生。We are both very good students

Category: Occupation | Comments Off on Occupation Song
December 1

Occupation

(zhí)()(職業) Occupation

一     (lǎo)(shī)  (老師)        teacher

二     (jǐng)(chá) (警察)         police officer

三     (chú)(shī) (廚師)          chef

四      (yóu)(chāi) (郵差)        mail carrier

五      (nóng)() (農夫)       farmer

六     (měi)()(shī) (美髮師)       hairdresser

七     (xiāo)(fáng)(yuán)(消防員)       firefighter

八     (shuǐ)(diàn)(gōng)(水電工)       plumber

九    ()(xué)(jiā)(科學家)         scientist

十    ()() (牙醫)               dentist

十一  (shòu)() (獸醫)              veterinarian

十二  ()(shēng)(醫生)             doctor

十三  ()(shi) (護士)             nurse

十四   ()(shī) (律師)           lawyer Continue reading

Category: Occupation | Comments Off on Occupation