October 25

Halloween Broom Crafts

Halloween Broom Crafts 1Halloween Broom Crafts 2
()()()() Witch
()(shī)/ ()(shī)Wizard
sàozhǒu broom
nǎilàotiáo/nǎilàotiáo String Cheese
kāilái/kāilái Tear off
cuìbǐnggānbàng/cuìbǐnggānbàng Pretzel Rods
bǎnglái /bǎnglái Tied up


Copyright © 2023. All rights reserved.

Posted 2019-10-25 by huahuafun in category Halloween